487 722 291

Krátce na začátek, co to vlastně USN je a k čemu se používá? USN je zkratka modulu „USNESENÍ A PORADY“, jak již název napovídá, jedná se o přípravu a tvorbu materiálů pro zastupitelstva a rady obcí a měst. Samozřejmostí je možnost vedení a zpracovávání porad a komisí jakéhokoliv druhu.

Modul nám umožňuje pracovat s ním i přímo na daném jednání a veškeré výstupy zaznamenávat a distribuovat dále. Ale dost k funkčnostem modulu, pojďme se podívat na zkušenosti referentů a správců, kteří s daným modulem začínají, nebo již několik let pracují.

S dotazy na zkušenosti s modulem USN jsem oslovil Správce IT na Městském úřadě v Lanškrouně pana Petra Celého, dále tajemníka Městského úřadu Chropyně pana Ing. Jiřího Roseckého a tajemníka Městského úřadu Moravský Beroun pana Bc. Marka Malínka. Těmto pracovníkům jsem položil všem stejné dotazy a to :

  1. Z jakého důvodu jste pořídili USN (popřípadě přešli z jiného systému)?
  2. Jaké bylo vaše očekávání od systému?
  3. Pro které jednání modul využíváte? RM, ZM, komise, porady atd.?
  4. Jak dlouho modul používáte?
  5. Jste spokojeni s modulem? Popřípadě co byste vylepšili?
  6. Kolik pracovníků modul využívá?
  7. Na které další moduly máte USN propojeno?

Začneme od Městského úřadu Chropyně, který modul usnesení používá asi rok a půl. Prvotní spuštění modulu začalo rokem 2018. Na dotazy odpovídal pan tajemník Ing. Jiří Rosecký. Jako druhý odpovídal pan tajemník Moravského Berouna pan Bc. Marek Malínek a na závěr pan Petr Celý z Městského úřadu Lanškroun.

Z jakého důvodu jste pořídili USN (popřípadě přešli z jiného systému)?

„Žádný podobný systém jsme neměli. Dříve se materiály na jednání zastupitelstva připravovaly velmi strohé, na jednání rady se většina materiálů předkládala ústně. Usnesení byla formulována lidově a jejich vypovídací schopnost nebyla valná. Zasedání rady se museli účastnit vedoucí odborů, kteří materiály předkládali, což je značně zdržovalo od jiné práce.

Někdy po roce 2007, kdy jsme na našem úřadě zavedli systém GINIS, jsme vytvořili šablony materiálů do rady a zastupitelstva v rámci modulu USN a vydali jsme metodický pokyn, co mají připravované materiály obsahovat a jak má být správně usnesení formulováno. V té době to znamenalo velký skok kupředu – zastupitelé dostali informace s dostatečným předstihem, ty informace byly konkrétní, v materiálech byl i přesný návrh usnesení… to vše vedlo k zefektivnění jednání.

Stále to však nebylo dokonalé. Zvláště provádět změny v materiálech znamenalo verzování souborů a zatěžování úložiště na serveru, do zápisu musela zapisovatelka vše přepsat, a kontrolovat plnění usnesení byla neskutečná „otročina“. Proto když jsem v roce 2016 nastoupil do funkce tajemníka úřadu, řekl jsem asi po půl roce této nesmyslné činnosti pomyslné „DOST“ a začal jsem hledat systém, který by přípravu, zpracování závěrů a kontrolu plnění usnesení řešil v kostce.

Systém GINIS byl u nás zavedený, nicméně ani úřady, které tento informační systém používaly, modul USN nevyužívaly. Proto jsme i my hledali jinde – Radnice VERA, Datron, Software 602... Každý měl svá pro, bohužel spoustu proti. Nakonec jsme se obrátili na vstřícné kolegyně na městském úřadě v Lanškrouně a jeli se k nim na tento modul podívat. Nakonec jsme se, ač jsme byli smířeni s tím, že žádný systém zřejmě nebude stoprocentně odpovídat našim představám, rozhodli, že ho na našem úřadě rozjedeme. „

Jak se s touto otázkou vyrovnal pan tajemník Moravského Berouna? Pan Bc. Marek Malínek

„Tento modul odpovídá potřebám našeho úřadu s tím, že urychluje a zpřehledňuje vedení materiálů jednotlivě připravovaných pracovníky úřadu pro orgány města a další rozhodovací a schvalovací proces.“

Pan Petr Celý s Městského úřadu Lanškroun se vyjádřil k tomuto dotazu velice obdobně jako pan tajemník z Moravského Berouna. Podotknu, že Městský úřad v Lanškrouně používá s dotazovaných úřadu, tento modul nejdéle a to včetně napojení na hlasovací systém.

Jaké bylo vaše očekávání od systému?

„Už jsem odpověď na tuto otázku nastínil v předchozím textu. Z mé strany vedla k zavedení nechuť do činnosti, která spočívala v evidenci plnění usnesení. Jen si to představte – ze zápisu z jednání vypsat do excelové tabulky číslo usnesení, datum plnění a odpovědnou osobu. Pak tabulku seřadit podle data plnění a k dalšímu jednání úkoly vypsat do samostatného wordovského souboru, který jsem e-mailem odeslal jednotlivým zodpovědným osobám, a ony do těchto jednotlivých souborů dopisovaly, kdy byl úkol splněn nebo v jaké fázi se nachází. Soubory zpracovatelé odeslali zpět a z nich jsem tvořil ucelený soubor pro jednání rady. Delegovat část těchto činností nešlo, protože nebylo na koho, proti využití sdílených souborů stála zase skutečnost, že všichni nemusí vědět všechno. A rada je přece neveřejná. Z mého pohledu jsem chtěl mít systém, který zodpovědné osobě zobrazí úkoly, které má k plnění, a ta jednoduchým kliknutím buď potvrdí splnění, nebo popíše aktuální stav.

Nový systém měl také materiály do jisté míry sjednotit. Nešlo mi na rozum, proč úředník, který na jedno jednání připravuje dva materiály, které jsou tematicky stejné (např. výsledek výběrového řízení na investiční akci) má v každém materiálu jinou důvodovou zprávu, a dokonce jinak formulované usnesení. Takže zde byl požadavek na možnost kopírování materiálů.

Materiály tvořené v USU nešly nijak exportovat. Vlastně šly, ale opět s tím byla hrozná práce. A my jsme chtěli zrušit nákladnou a časově náročnou distribuci materiálů v papírové podobě. Další požadavek byl tedy na světě. A kdyby se ještě do výsledného pdf souboru při exportu zrovna přidaly i veškeré přílohy, bylo by to velké významné plus.

Chtěli jsme se také zbavit onoho neustálého verzování při prováděných úpravách a nechtěných „ukliknutí“. Kolikrát se stalo, že úředník připravoval materiál třeba celé dopoledne, někdo k němu přišel něco vyřizovat, on přeskočil do jiného okna, najednou mu vyskočilo informační okno, on ho odkliknul a záhy zjistil, že si původní soubor bez uložení změn zavřel. To už je pak pozdě rvát si vlasy z hlavy.“

Podle prvotních odpovědí a odpovědí na další otázku se dá usoudit, že požadavky a důvody pro pořízení systému se na úřadech shodují. Odpověď pana tajemníka z Moravského Berouna je sice strožejší, ale význam má stejný.

„Smyslem zavedení daného systému byla právě vyžadovaná přehlednost tvorby materiálů na jednom místě, jeho následná evidence a možnosti exportu do zřízených úložišť pro zastupitele a dříve i pro radní.“

Taktéž i pan Celý má na problematiku stejný názor.

„ Sjednocení formátu předkládaných bodů od jednotlivých zpracovatelů (referentů), kontrola nad předávanými úkoly z jednání orgánů města, kontrola plnění přijatých usnesení, urychlení přípravy exportu podkladů pro zastupitele, komfortnější přehled předkládaných bodů formou odkazů na PDF dokumenty, export navržených bodů pro hlasovací systém Ministr.“

 Pro které jednání modul využíváte? RM, ZM, komise, porady atd.?

„Modul USN jsme prioritně pořídili pro jednání rady města a zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že tajemnice kontrolního výboru je zároveň jedním ze správců modulu USN, vede od tohoto volebního období v tomto modulu i agendu kontrolního výboru. Porady vedoucích úředníků u paní starostky, kde bývá ukládána celá řada úkolů, evidujeme jen ve Wordu. Úkoly sledujeme, plnění oznamujeme ústně, diskutujeme u nich a k tomu pijeme výbornou kávu. Občas se na pondělní poradě objeví třeba koláček nebo zabíjačka. Systém jsme zatím nepřizvali.“

Město Moravský Beroun používal modul hlavně pro jednání zastupitelstva města a rady města. V současnou dobu již radu nemá a využívá tedy systém i k tvorbě materiálů pro starostu města. Pro s radu a zastupitelstvo systém využívá i Město Lanškroun.

 Jak dlouho modul používáte?

„K implementaci modulu USN došlo na konci roku 2017, ke spuštění v lednu 2018. Systém jsme intenzivně ladili a nastavovali zhruba čtvrt roku. Zlepšování nastavených postupů, a hlavně úprava sestav, probíhá neustále. Naštěstí jsem spolu s naším informatikem absolvoval někdy v roce 2008 školení na tvorbu a úpravu šablon, takže pro nás není problém si šablony upravovat podle našich aktuálních požadavků a nemusíme s tím nikoho zatěžovat.

Zavedení systému se samozřejmě neobešlo bez fáze odporu ze strany úředníků, které však velmi brzy o prospěšnosti celého systému a jeho výhodách přesvědčil nejen můj zvýšený hlas, ale především odměna na výplatní pásce.“

Městský úřad v Moravském Berouně systém využívá od roku 2016 a MÚ Lanškroun o rok déle.

Jste spokojeni s modulem? Popřípadě co byste vylepšili?

„Spokojeni jsme, byla naplněna naše očekávání, nicméně jsme Češi a ti nejsou nikdy spokojeni stoprocentně.“

Pan Malínek se k této otázce vyjádřil následovně:
„Jako celek modul odpovídá potřebám práce našeho úřadu. Pro tuto potřebu bychom přivítali, aby výsledky schválení (rozhodnutí) se promítly k jednotlivým bodům, ke kterým bude mít zpracovatel okamžitý náhled bez nutnosti jejich dohledávání v zápisech či přehledu usnesení. Jinak dílčí změny, které jsou důsledkem jistého vývoje způsobu práce a potřeby vedení agendy, jsou prováděny na základě požadavků průběžně. „

Pan Petr Celý:

„Od počátku implementace jsme se aktivně podíleli přímo s vývojáři na odstraňování nedostatků,  vylepšení modulu a propojení s moduly USU a UKO. Troufneme si tvrdit, že jsme byli pilotní obcí pro nasazení tohoto modulu a díky ochotě asistentky starosty, která trpělivě hlásila nedostatky a návrhy na zlepšení, se nakonec podařilo s programátory Gordicu dotáhnout modul do dnešní (téměř dokonalé:) podoby.“

 Kolik pracovníků modul využívá?

„V současné době je to 18 uživatelů. Máme to štěstí, že naši uvolnění zastupitelé se s tímto systémem sžili a materiály, které předkládají oni, si připravují sami. Naopak kvůli licencím do tohoto systému nemají přístup ředitelé příspěvkových organizací a jimi zaslané podklady zpracovává asistentka starostky. Systém má celkem 4 správce (tajemník, vedoucí odboru vnitřních věcí, asistentka starostky a informatik), kteří ho administrují. Celkem tři úředníci mohou do systému jen nahlížet, protože jsou nositelé úkolů, ale nemohou žádný z materiálů editovat.“ – Ing Jiří Rosecký

Na MÚ Moravský Beroun je tento modul zřízen pro 27 pracovníků a v Lanškrouně dokonce pro 50 uživatelů.

Poslední otázku, kterou jsem položil, byl dotaz na které další systémy a moduly mají USN napojeno.

„Propojení máme na modul USU. V současné době odlaďujeme přímé načítání dokumentů do USN jako jednacích bodů na zasedání zastupitelstva nebo rady. Úředník nemusí u dokumentu evidovaného v USU ukládat přílohy do počítače a odtamtud je přidávat do USN k jednacímu bodu, ale na pár kliknutí z dokumentu vytvoří jednací bod a zařadí ho do jednání.

Modul USN byl při implementaci instalován i s modulem UKO, ale ten na našem úřadě nevyužíváme.“

Město Moravský Beroun používá zatím propojení modulu pouze se spisovou službou Gordic a plánujeme napojení na modul UKO. Městský úřad Lanškroun taktéž propojení se spisovou službou a modul pro úkoly již využívá a navíc využívají i komunikaci s hlasovacím zařízením „MINISTR“.

Dovoluji si říci, že z daných odpovědí pracovníků, kteří s modul USN pracují a využívají jeho návazností a možností, vyplívá, že hodnotí práci i funkčnost našeho modulu USN pozitivně. Modul samozřejmě prodělává neustále kroky vpřed a na doplňování funkčností a výhod se neustále pracuje.

Zdroj: https://www.asi.cz/novinky/w10525100443815112019
Autor: Ing. Tomáš Appl - Produkt specialista, projekt manažer
Specialista, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC GINIS platformy v oblasti ekonomiky, mezd, personalistiky a řízení organizace.

Aktuální informace

Nabídka práce

09.09.2020

Hledáme posilu do našeho týmu Podpory na pozici Produktový specialista - více informací zde.

Školení - Kybernetická bezpečnost organizace

19.06.2020

Počet kybernetických útoků se v České republice neustále zvyšuje. Ruku v ruce s tím rostou náklady na jejich řešení. Jakými znalostmi a dovednostmi by měli disponovat vaši zaměstnanci a na co by si měli dát pozor? Odpovědi na tyto otázky a další cenné dovednosti získají na školení Kybernetické bezpečnosti. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

Elektronické skartace v ESS

10.06.2020

Elektronickou spisovou službu ESS z řady GINIS Express využívají desítky úřadů již přes 10 let. Za tu dobu v ní zaevidovali již velké množství digitálních dokumentů. A ty je třeba po uplynutí skartační lhůty řádně skartovat se souhlasem Národního archivu ČR (NAČR), popř. je jeho prostřednictvím archivovat.

více..

Omezení provozu

20.05.2020

Z technických důvodů budou v pondělí 25. 5. 2020 zaměstnanci společnosti HAiDA s.r.o. mimo své kanceláře. Kontaktovat je bude možné pouze mobilním telefonem. Služby spojené s distribucí modulů a aktivačním systémem nebudou dostupné. Rovněž nebude dostupný helpdesk ani mailové schránky zaměstnanců.

Gordic obhájil exkluzivní mezinárodní ocenění Top Rating

28.04.2020

Je nám velkou ctí, že naše firma opět splnila podmínky pro udělení certifikačního hodnocení „Top Rating“ od společnosti Dun & Bradstreet. Díky němu jsme se zařadili do elitní skupiny českých a slovenských firem, které splňují přísná kritéria.

více..

Nové Gorinfo

14.04.2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Gorinfo, který pravidelně informuje o novinkách a zajímavostech ze světa informačních systémů. K přečtení je zde ve formátu pdf.

Služby Gordicu jsou poskytovány v plném rozsahu

08.04.2020

Celosvětové šíření koronaviru COVID-19 je těžkou zkouškou a zároveň výzvou pro nás všechny. Navzdory ztíženým podmínkám pandemie a nouzového stavu jsou služby naší společnosti zachovány v plném rozsahu.

více..

Metodický pokyn ke zpracování mezd v souvislosti s mimořádnými opatřeními COVID-19

02.04.2020

Byl vydán metodický pokyn ke zpracování mezd v GINIS Express MZD v souvislosti s mimořádnými opatřeními COVID-19. Pokud Vám nedorazil systémem oznamení v aplikaci MZD, vyžádejte si ho u svého servisního zastoupení.

Kybernetická bezpečnost je dnes existenční nutností

01.04.2020

Hackerské útoky, úniky osobních údajů, ransomware či programy s cílem paralyzovat informační systém oběti - to je jen krátký výčet hrozeb, které na nás ve světě jedniček a nul čekají bez nadsázky na každém kliku.

více..

Prevence Ransomware - doporučené postupy

13.03.2020

Jste na správné cestě k zabezpečení vašich dat. Základní informace čtěte v přiloženém letáku a pro nezávaznou kalkulaci si napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo volejte na telefonní číslo 602 454 293.

více..

GINIS Express v cloudu

13.03.2020

Umíte si představit, kolik starostí vás opustí, když přejdete na CLOUD? Základní informace čtěte v přiloženém letáku a pro nezávaznou kalkulaci si napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte na telefonní číslo 602 454 293.

více..

Březnová školení se nekonají

12.03.2020

Vzhledem k současné zdravotní situaci se březnová školení neuskuteční. O náhradních termínech budete informováni e-mailem a prostřednictvím našich webových stránek. Jedná se o: 

více..

Omezení provozu

03.03.2020

Dne 11. 3. 2020 bude omezen provoz společnosti HAiDA s.r.o. z důvodu odstávky vodovodního řadu. Elektronické služby (helpdesk, aktivace, hot-line, …) budou po celou dobu dostupné.

Jednodušší cesta ke kontrole plnění usnesení

07.01.2020

Krátce na začátek, co to vlastně USN je a k čemu se používá? USN je zkratka modulu „USNESENÍ A PORADY“, jak již název napovídá, jedná se o přípravu a tvorbu materiálů pro zastupitelstva a rady obcí a měst. Samozřejmostí je možnost vedení a zpracovávání porad a komisí jakéhokoliv druhu.

více..

PF 2020

19.12.2019

Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku

       Vám přeje HAiDA s.r.o.

 

 

více..

Uzavření roku 2019 a zahájení nového roku 2020 v elektronické spisové službě GINIS Express

18.12.2019

Nezapomeňte provést kroky důležité pro uzavření končícího roku 2019 a přechod na nový rok 2020. Tedy uzavření deníků roku 2019 a otevření deníků nových. Návod naleznete v uživatelské příručce.

více..

GINIS Express je připravený na zpracování eNeschopenek

17.12.2019

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací.

více..

Na severu Čech proběhla akreditovaná školení ke spisové službě

16.12.2019

Cenná a zajímavá akreditovaná školení absolvovali v posledním čtvrtletí tohoto roku úředníci pracující s elektronickou spisovou službou z obcí, krajů, měst i příspěvkových organizací. Školení se konala v Novém Boru, Liberci, Hradci Králové a Lovosicích, kde se 114 účastníků dozvědělo, jak správně legislativně vést spisovou službu.

více..

Akreditace ekonomických školení

03.12.2019

Pokračujeme v rozšiřování nabídky akreditovaných školení v ekonomické oblasti. Ministerstvem vnitra ČR nám byly nedávno uděleny akreditace na dalších pět vzdělávacích programů průběžného vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků:

více..

Legislativní změny pro ověřování

20.11.2019

Dne 6. 11. 2019 vyšel nový zákon č. 279/2019 Sb., který mění některé zákony na úseku vnitřní správy, a to  i zákon o ověřování, a vyhláška č. 280/2019 Sb., která mění vyhlášku č. 36/2006 Sb. o ověřování shody  opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, s účinností  od 21. 11. 2019. Jedná se o tyto dvě změny:  

 

více..

Novela zákona se významně dotýká i jmenných rejstříků

15.11.2019

Byť na první pohled přinesla novela § 64, odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen "ZOA") jen technickou změnu v rozsahu položek, které mohou být vedeny ve jmenném rejstříku, v rámci které původci přišli o možnost využívat rodné číslo, skutečnost je jiná. 

 

více..

Výpočet DPH a zaokrouhlování

30.10.2019

V kontextu změn v DPH se nyní setkáváme s dotazy ohledně vstupu zaokrouhlení do základu daně. Někteří uživatelé prý toto požadují dokonce na základě různých absolvovaných školení. Níže je odkaz na oficiální vyjádření Finanční správy, kde je jasně uvedeno: 

… z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

více..

Oznámení

18.10.2019

Z technických důvodů budou v úterý 22. října 2019 zaměstnanci společnosti HAiDA s.r.o. mimo své kanceláře, kontaktujte je prosím na jejich e-mail případně mobilní telefon. 

 

 

 

 

Spisovou službu čekají zásadní změny

07.10.2019

Třetího října loňského roku přijala vláda usnesení č. 630 o provedení analýzy informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru. Cílem projektu mělo být zjištění, v jakém stavu se reálně nachází výkon spisové služby ve státní správě. Ve vzorku 76 vybraných subjektů tak byly zastoupeny všechny kategorie původců: zákonodárci (sněmovna, senát), ministerstva, soudy či správní orgány (například Státní energetická inspekce). 

více..

Ransomwarová krize se stále zhoršuje

01.10.2019

Celá řada důkazů nasvědčuje, že ransomware útoky jsou čím dál větší a sofitikovanější. Přitom ještě před několika lety patřil tento škodlivý software mezi relativně málo používané nástroje.

Dnes jde o jeden z nejčastějších a nejúčinnějších způsobů, jak získat pěknou sumu peněz nebo zajímavá data, případně obojí. 

více..

Změny DPH dle novely zákona č. 235/2004 Sb.

27.09.2019

Dnem 1.10.2019 přichází k účinnosti novela zákona o DPH a zároveň končí přechodné období od 1.4.2019, které bylo pro změny vyhrazeno.

Do všech modulů produktových řad GINIS Standard i GINIS Express, které pracují s DPH, byla zapracována změna výpočtu DPH shora.

 

více..

Pomohli jsme vyřešit publikaci materiálů pro členy zastupitelstva a radních

03.09.2019

Publikace materiálů všem členům zastupitelstva a radním je standardní součástí agendy GINIS Standard – Usnesení porady (USN). Tuto agendu dlouhodobě a spokojeně využívá i Krajský úřad Libereckého kraje. Jelikož ve státní správě dochází k maximálnímu odbourávání papírové podoby předávaných materiálů, byla na agendu USN přenesena veškerá činnost související s předáváním materiálů před jednáním i po projednání. 

více..

Vyřizování dokumentů pod stejným číslem jednacím

02.09.2019

K problematice dokumentů vyřizovaných pod stejným číslem jednacím uvádíme, že toto řešení považuje Národní archiv za zcela nevhodné v případě výkonu elektronické spisové služby. Správné a standardní řešení je tyto dokumenty spojit pomocí spisu. Staré dokumenty není potřeba opravovat a vkládat do spisu, takto pořízené a vyřízené dokumenty jsou dle výkladu legislativy firmou GORDIC správně.

více..

Léto začalo milníkem ve světě elektronických pečetí

17.07.2019

Přestože je kvalifikovaná elektronická pečeť relativně novým nástrojem eGovernmentu, počet úřadů ji využívajících stále stoupá. Vedle ústředních správních orgánů (např. České školní inspekce) jsme ke službě I. Certifikační autority připojili i řadu měst a obcí. Kvalifikované pečetě tak najdete na elektronických dokumentech vniklých na městských úřadech od Znojma po Nový Bor. A další instalace stále přibývají. 

více..

Hodnocení AAA v Bisnode CZECH Stability Award

14.06.2019

Hodnocení CZECH Stability Award probíhá na základě finanční i nefinanční bonity firmy. Vyjadřuje aktuální stav, finanční situaci a další faktory. Výsledná známka z desetistupňové škály tak reflektuje stav několika významných ukazatelů, které vychází z historické stability firmy i jejího potenciálu do budoucna. Nejlepším hodnocením je stupeň AAA. Právě této známky dosáhl GORDIC.

více..

Konference Chytrý a bezpečný úřad nabídla exkurzi do světa Smart City a kybernetické bezpečnosti

10.06.2019

Dne 30. května společnost GORDIC uspořádala konferenci zabývající se tématy chytrých měst a kybernetické bezpečnosti. Vystoupila řada odborníků, kteří představili již existující chytrá a bezpečná řešení i budoucí vize a směřování těchto oblastí.

více..

Akreditované školení

05.06.2019

Ministerstvem vnitra ČR nám byla udělena akreditace na další tři vzdělávací programy průběžného vzdělávání pro úředníky. Tentokrát z oblasti spisové služby. 
Termíny konání budou zveřejněny v sekci Školení.

více..

GINIS je připraven na změny při dotazování do základních registrů

22.05.2019

Agendový informační systém GINIS disponuje potřebnými funkčnostmi pro podporu omezení požadovaného rozsahu údajů při dotazování do Registru obyvatel/Registru osob.

více..

Změna DPH

18.04.2019

27. 3. 2019 vyšel ve sbírce zákon (č. 80/2019 Sb. známý také jako „Daňový balíček“. Ten nabude účinnosti  1. 4. 2019. Zákon přináší spousty drobných změn, zapracování změn plynoucí ze směrnic EU, přeřazení sazeb a dalších.

více..

Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost

18.04.2019

Ulehčení každodenní práce, splnění aktuální legislativy, dlouhodobá udržitelnost, pohodlné užívání a zaručená bezpečnost. Přesně na těchto základech staví GORDIC svá řešení kybernetické bezpečnosti a GDPR.

více..

Proběhlo setkání uživatelů produktů edice GINIS® Standard

18.04.2019

Dne 29. 03. 2018 proběhlo, v příjemném prostředí hotelu Ludmila, tradiční setkání uživatelů produktů GINIS Standard. Cílem setkání bylo seznámit uživatele s novinkami v produktové řadě Ginis® Standard a informovat je o rozvoji naší společnosti.

více..

Akreditované školení

27.02.2019

Naše společnost získala, po posouzení akreditační komisi, akreditaci vzdělávací instituce s číslem AK/I-41/2018.

Současně byl akreditován první vzdělávacích kurz.  AK/PV-611/2018 - Metodika účetnictví a rozpočtu organizací veřejné správy. 

Jičín

27.02.2019

Už i v srdci  Českého ráje, ve městě Jičín - moje město rada schválila pořízení  elektronického hlasovacího zařízení pro účely veřejného zasedání Zastupitelstva města. Systém je bezdrátový a je propojen s naším systémem GINIS. Jsme rádi, že se další město připojilo k rozvoj.

Stali jsme se členy IPSD

27.02.2019

Začátkem roku 2019 jsme se stali firemními členy Institutu pro správu dokumentů. Institut je profesní organizací sdružující specialisty na problematiku správy informací a dokumentů v České republice.

více..
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.