487 722 291
 • Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje jako subjektů údajů zpracovává společnost HAiDA s.r.o., Gen.Svobody 802 , 473 01 Nový Bor, IČ: 402 29 645, jakožto správce. Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů a dále o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 • Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s marketingem?
  Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše identifikační (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) pro účely zasílání obchodních nabídek, newsletterů a dalších obchodních sdělení. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 3 let, avšak můžete jej kdykoliv odvolat. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v článku 5. – „Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?“.

 • Jak zpracováváme Vaše osobní údaje jakožto uchazečů o zaměstnání?
  V souvislosti s výběrovým řízením zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa), další údaje související s výkonem práce (zejména informace o vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference). Tyto osobní údaje získáváme přímo od Vás v rámci výběrového řízení, a to prostřednictvím životopisu, jiné dokumentace a ústního pohovoru. Více informací zde.

 • Jak zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím našich kamerových systému?
  Ve venkovních prostorách budov naší společnosti jsou umístěny kamerové systémy, pomocí kterých chráníme přístupy do budovy společnosti a dále také osoby, které se v nich nacházejí. Tak činíme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našeho majetku, majetku třetích osob a zajištění bezpečnosti v těchto budovách. Běžné průmyslové kamery se záznamem zpracovávají údaje o Vaší podobě, pohybu a jednáních, to vše bez zvuku. Záznam pak ukládáme po omezenou dobu maximálně 14 dnů. K těmto záznamům pak mají přístup pouze zaměstnanci pověřeni kontrolou zabezpečení těchto prostor. V případě zjištěného protiprávního jednání tento záznam ukládáme po dobu nezbytně nutnou k řešení tohoto protiprávního jednání. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v čl. 5. – „Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?“.

 • Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
  Právo na odvolání souhlasu – každý souhlas, který nám udělíte můžete odvolat. Tímto odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání. Více informací zde.
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.