487 722 291
NASTAL ČAS PŘEJÍT NA CLOUD
Umíte si představit, kolik starostí Vás opustí?
OSOBNÍ PORTÁL OBČANA
Elektronická komunikace mezi občanem a úřadem.
SPISOVÁ SLUŽBA PRO ŠKOLY
S naší spisovou službou to zvládne každá škola.
icon7

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon8

Produktové
řady

Moduly zajišťující pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend. Řešení je dodávané v řadách GINIS Standard a GINIS Express.

Cloudové
prostředí

Moderní a chytrý způsob zabezpečení provozu vaší organizace, který přináší řadu výhod. Nemusíte řešit zálohování dat, aktualizace softwaru ani náklady na cestovné.   

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Mezi normy, které dlouho nezohledňovaly změny v oblasti elektronické komunikace, patří i zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Současná pravidla doručování obsažená v § 334 až 337 podstatně omezují možnost elektronicky jednat v nejdůležitějších oblastech individuálního pracovního práva.

Právní předpisy kladou velmi přísné požadavky nejen na jednání samotného zaměstnavatele, ale i na součinnost ze strany zaměstnance. Sjednat pracovní smlouvu nebo rozvázat pracovní poměr elektronickými prostředky zcela v souladu se zákonnými pravidly je v řadě případů nereálné.

Dlouhodobá preference osobního doručování končí až nyní v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (dále jen „směrnice WLB“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (dále jen „směrnice TPWC“) směřujících ke zvýšení informovanosti zaměstnanců a k posílení jejich práv a postavení při slaďování rodinného a pracovního života.

Nutnost implementace obou norem eskalovala i praxe posledních let, spojená s vynuceným navýšením rozsahu práce na dálku, a to i v oblastech, kde to do té doby bylo fakticky nepředstavitelné.

Aktuálně platná legislativa doručování obsažená v zákoníku práce je velice rigidní a neodpovídá stávajícím potřebám praxe. Zachování tohoto stavu by zvyšovalo riziko, že zaměstnavatelé a zaměstnanci budou jednat v rozporu s platnou a účinnou úpravou doručování obsaženou v zákoníku práce, což by mohlo mít naprosto zásadní následky (např. neúčinnost doručení písemností, jimiž se končí pracovní poměr).

S ohledem na požadavky praxe a zajištění vyšší míry flexibility doručování v pracovněprávních vztazích autoři novely navrhli změnit pravidla doručování dokumentů týkající se vzniku a změny pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr a dále dohody o rozvázání pracovního poměru a dohody o zrušení právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. V důsledku této změny se na doručování těchto dokumentů subsidiárně užije obecná právní úprava doručování obsažená v občanském zákoníku, která je flexibilnější než úprava obsažená v zákoníku práce. Doručování by nově mělo být založeno na teorii dojití, jejíž podstata je vyjádřena v § 570 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

Obecná úprava doručování by pak měla být upravena novým ustanovením § 334 a § 334a
Obecné ustanovení o doručování písemnosti zaměstnavatelem

(1) Písemnost musí být doručena zaměstnanci do vlastních rukou.

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti zaměstnavatele nebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací anebo prostřednictvím datové schránky; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit zaměstnanci do vlastních rukou kdekoliv bude zaměstnanec zastižen nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

(3) Doručuje-li zaměstnavatel písemnost na svém pracovišti nebo kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

(4) Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy94) vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem.

-----------------------------------------------------------

94) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých dalších zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Novela tak konečně vytváří podmínky pro to, aby doručování písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací anebo prostřednictvím datové schránky patřilo mezi primární způsoby doručení spolu s doručováním písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele.

Doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací anebo prostřednictvím datové schránky tak bude možné uplatnit i v případě, když je zaměstnanec fyzicky přítomen na pracovišti zaměstnavatele a bylo by tedy možné i osobní doručení písemnosti. Novelizovány jsou i ustanovení pro doručování podání zaměstnance zaměstnavateli.

I zde bude sehrávat rozhodující roli komunikace prostřednictvím datové schránky. V důsledku také novela přispěje k širšímu využívání vedení personálních spisů v elektronické podobě. Připomínkové řízení k návrhu skončilo 11. října, po zapracování bude materiál postoupen k projednání poslanců. Návrh předpokládá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Již nyní je proto vhodné zvážit dopady na interní procesy a výkon spisové služby.

zákoník_práce.jpg

 

 

 

 

 

Zdroj: Gordic.cz

 

 

Aktuální informace

I v letošním roce se můžete registrovat na naše online školení

01.02.2023

Opět jsme pro vás připravili řadu oblíbených online kurzů týkající se naší spisové služby GINIS Express. Můžete se těšit na hodinová školení s praktickými ukázkami přímo v prostředí aplikace.

více..

Nominace na eOSOBNOST 2023 byla spuštěna

27.01.2023

Magazín Egovernment bude již po osmé oceňovat ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR. Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy.

více..

GINIS Express SQL vám přinese řadu výhod

24.01.2023

GINIS Express SQL je vhodným řešením pro malé městské či obecní úřady nebo příspěvkové organizace, které při výběru informačního systému chtějí to nejlepší pro své uživatele, správce i vedení organizace.

více..

Novinky o verzích

I malé rozšíření modulu Mzdy může znamenat velkou pomoc organizacím

18.11.2022

Komplexní řešení mzdové agendy je základ každého úřadu nebo organizace. Tím modul Mzdy (MZD) informačního systému GINIS Express bezesporu je. Tento nástroj řeší problematiku vyplácení mezd zaměstnancům,odvody daní a pojištění.

více..

V roce 2024 skončí podpora verze WIN systému GINIS Express (G0)

30.09.2022

S platností od 24.1.2024 přestane společnost Gordic vydávat aktualizace aplikací svého systému GINIS Express WIN produktové řady G0 (tzv. souborová verze).

více..

Příprava na blížící se volby

30.08.2022

Chystáte volby? Poradíme vám jak rychle a snadno ověřit osobní údaje z petičních archů. Náš modul Prohlížečka základních registrů (PZR) vám usnadní vaši práci. Díky online komunikaci se rychle orientujete v datech Informačního systému základních registrů.

více..
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.