487 722 291
GDPR a kybernetická bezpečnost
Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost
icon

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon2

systém správy
dokumentů

Řešení pro důvěryhodné spisovny a archivy. Střednědobé i dlouhodobé uložení digitálních i analogových dokumentů podle standardů NSESS a OAIS, s důrazem na zajištění jejich dostupnosti, čitelnosti a autenticity.

informační
systémy

GINIS je bezpečná inteligentní integrační platforma veřejné správy. V různých edicích ji provozuje více než 6 000 institucí státní správy a samosprávy k zajištění ekonomických a správních agend.

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Dne 6. 11. 2019 vyšel nový zákon č. 279/2019 Sb., který mění některé zákony na úseku vnitřní správy, a to  i zákon o ověřování, a vyhláška č. 280/2019 Sb., která mění vyhlášku č. 36/2006 Sb. o ověřování shody  opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, s účinností  od 21. 11. 2019. Jedná se o tyto dvě změny:  

 

1. Doplnění odlišení svazku ověřovacích knih  

Dle § 6a vyhlášky, jestliže úřad vede paralelně více než jeden svazek ověřovací knihy, označí se každý svazek tak, aby jednotlivé svazky byly od sebe odlišeny. Označení svazku ověřovací knihy je součástí pořadového čísla vidimace nebo legalizace.
V aplikaci LEG je proto nutné na detailu ověřovací knihy mít vyplněnou položku Svazek a zároveň položku Doplněk pořadí. Doplněk pořadí definuje, v jakém tvaru má být svazek přidán za pořadové číslo.  

 

001

 

Po nastavení knihy budou mít všechny nové ověření automaticky příslušný doplněk pořadí.  

 

002

 

Jestliže je potřeba přidat doplněk i k záznamům ověření, které jsou již evidované, je možné doplněk k záznamům přiřadit hromadně. To lze učinit z přehledu ověřování pouze v administračním módu (může  provést pouze servisní technik). Pro přiřazení doplňku stačí označit příslušné záznamy a stisknout tlačítko  Dopl. pořadí.  

 

003

 

 Tato funkcionalita je v aplikaci LEG od verze 6.07.5. Jestliže máte starší verzi, tak kontaktujte své servisní zastoupení.  

2.  Vynechání věty v ověřovací doložce vidimace     

Změna dle zákona č. 280/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb. v ověřovací doložce pro vidimaci  zrušuje větu "jenž je součástí obsahu právního významu této listiny", v souladu s přílohou č. 2 této  vyhlášky.  

 

004

 

Jestliže budete po 21. 11. 2019 mít ve štítku vidimace formulaci "jenž je součástí obsahu právního významu této listiny", je nutné tuto část věty ručně přeškrtnout. Toto přechodné ustanovení lze využívat  do 31. 12. 2023.  

 

Aktuální informace

Akreditace ekonomických školení

03.12.2019

Pokračujeme v rozšiřování nabídky akreditovaných školení v ekonomické oblasti. Ministerstvem vnitra ČR nám byly nedávno uděleny akreditace na dalších pět vzdělávacích programů průběžného vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků:

více..

Legislativní změny pro ověřování

20.11.2019

Dne 6. 11. 2019 vyšel nový zákon č. 279/2019 Sb., který mění některé zákony na úseku vnitřní správy, a to  i zákon o ověřování, a vyhláška č. 280/2019 Sb., která mění vyhlášku č. 36/2006 Sb. o ověřování shody  opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, s účinností  od 21. 11. 2019. Jedná se o tyto dvě změny:  

 

více..

Novela zákona se významně dotýká i jmenných rejstříků

15.11.2019

Byť na první pohled přinesla novela § 64, odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen "ZOA") jen technickou změnu v rozsahu položek, které mohou být vedeny ve jmenném rejstříku, v rámci které původci přišli o možnost využívat rodné číslo, skutečnost je jiná. 

 

více..

Novinky o verzích

Změny DPH dle novely zákona č. 235/2004 Sb.

23.09.2019

 Od 1.10.2019 vstupují v platnost některé změny dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Aktuální verze aplikací GINIS Express jsou na tyto změny připraveny.

více..

MZD - Zákonné pojištění odpovědnosti – nastavení aplikačních parametrů

15.07.2019

V nové verzi modulu MZD dochází k blokování výpočtu a odvodu zákonného pojištění odpovědnosti u organizačních složek státu, které nejsou účastny tohoto systému. Je nutné zkontrolovat nastavení aplikačních parametrů v administračním modulu.

více..

FIO - Finanční okruhy

17.06.2019

Do tiskových sestav jsme přidali Přehled pro zjednodušený inventurní soupis, který obsahuje stavy i jednotlivé obraty na vybraných účtech 4XX. Zároveň jsme v souladu s touto sestavou upravili členení a grafickou úpravu sestavy Inventurní evidence.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.