Produkty


Informační systém GINIS®

GORDIC® GINIS® představuje komplexní řešení informačního systému organizace. Zahrnuje ekonomické agendy, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, řadu registrů a správních agend včetně softwarového řešení vedení správního řízení. Systém je vyvíjen od samého počátku s ohledem na legislativní prostředí veřejné správy s vysokými nároky na bezpečnost a autentičnost a disponuje řadou modulů pro podporu specifických činností státních a samosprávních úřadů. Jeho součástí jsou také aplikace pro podporu e-governmentu, včetně moderních portálových komponent. Také díky tomu je GINIS® v současnosti nejpoužívanějším komplexním informačním systémem v této oblasti.

Základní komponenty informačního systému GINIS

GINIS® a technologie

Společnost GORDIC spol. s r.o. pokračuje v nastoupeném směru vývoje aplikací infomačního systému GINIS® v technologii .NET. Orientace na tuto platformu byla zvolena zejména pro moderní pojetí její technologické architektury, která umožňuje okamžitě řešit většinu požadavků kladených v současnosti na softwarové produkty GORDIC®. Kromě toho obsahuje programový model .NET kompaktní a ucelenou sadu nástrojů a komponent,  jež po všech stránkách představuje přirozené pokračování ve vývoji informačního systému GINIS®.

Výraznou modernizací IS GINIS® je změna architektury systému z modelu klient-server do tzv. n-vrstvé architektury. Jedná se o  rozdělení původně monolitických aplikací do více logických aplikačních celků. V této souvislosti přitom můžeme označit současnou etapu budování systému za přechod od vývoje tzv. tlustých klientů na vytváření tzv. distribuovaných aplikací.

Aplikace GINIS® 3.68 podporuje Oracle Database 11gR2, Solaris 11, Linux 6 a Oracle Exadata. Pro více informací kontaktujte: gordic@gordic.cz.

Jednou z výrazných vlastností systému GINIS® je jeho otevřenost umožňující kontrolovatelnou a bezpečnou výměnu dat s dalšími IS v organizaci i mimo ni. Integrační platforma GINIS® zahrnuje komplexní soubor technologií, zaměřených na procesní i  datovou integraci heterogenních softwarových systémů a aplikací. Integrační platforma GINIS®:

  • sjednocuje integrační technologie do společné platformy založené na používání mezinárodních otevřených průmyslových standardů,
  • umožňuje bezproblémovou implementaci nezávisle na organizačním uspořádání, či fyzickém rozdělení subjektu do více geograficky oddělených lokalit,
  • poskytuje zabezpečenou datovou komunikaci uvnitř organizace i mimo ni, k čemuž přednostně využívá existující IT infrastrukturu subjektu,
  • podporuje alternativní přístup směřující k zavedení systémové integrace s progresivní architekturou orientovanou na služby, která je obecně známá pod termínem Services Oriented Architecture (SOA),
  • přináší rozsáhlou množinu standardně dodávaných a provozem ověřených komponent, které vznikly na základě praktických požadavků z již realizovaných integračních projektů u subjektů z oblasti veřejné správy,
  • garantuje vysokou flexibilitu, otevřenost a snadnou rozšiřitelnost, která vychází přímo ze základní koncepce integr. platformy GINIS®, tedy orientace na použití standardizovaných technologií spojených s využitím jazyka XML,
  • nabízí příležitost pro inovaci a optimalizaci stávajících procesů v organizaci s ohledem na snížení celkových nákladů na vlastnictví IT infrastruktury.

Podpora rozhodovacího procesu

Informační systém GINIS® je výrazně orientován na podporu rozhodovací procesu na všech úrovních organizace. Tato softwarová podpora je realizována širokou nabídkou standardních i specializovaných výstupů z jednotlivých agend, budováním různých manažerských nadstaveb podle potřeb uživatelů nebo prostřednictvím aplikací typu Informační panel, sdružujících výstupy z jednotlivých programových modulů IS GINIS® na jedno místo. Díky tomu si může uživatel vytvořit širokou škálu pohledů napříč agendami.

Kvalita procesů, produktů a služeb

Společnost GORDIC® spol. s r. o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 pro oblast „NÁVRH, VÝVOJ, DODÁVÁNÍ, IMPLEMENTACE A SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ METODICKÝCH PŘEDPISŮ A ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ VÝSTAVBY A ROZVOJE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. Vývoj informačního systému GINIS® je dlouhodobě orientován na splnění požadavků zák. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, souvisejících vyhlášek a metodických doporučení Ministerstva infomatiky ČR a platných standardů ISVS. Splnění těchto požadavků je sledováno a realizováno ve všech fázích životního cyklu.

Metodika implementace informačního systému GINIS® (MIG) byla úspěšně atestována na shodu se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému, verze 005/02.01 dle Metodiky testování shody systému s externími kritérii. Metodika byla zároveň jako pracovní postup zařazena do systému jakosti společnosti. Cílem stanovení metodiky postupu implementace je efektivní využití existujících jakostních procesů, které společnost GORDIC® standardně využívá i odděleně při implementacích, řízení projektů, analýzách a školení. Její zpřístupnění klientovi v rámci realizace projektů zajišťuje, že se zákazník stává rovnocenným partnerem při implementaci, lépe se orientuje v problematice a má možnost lépe porozumět posloupnosti jednotlivých fází realizovaných procesů. Stanovením obvyklého rámce činností a používaných nástrojů včetně standardizovaných šablon lze dosáhnout zrychlení a zpřesnění implementace v čase a zároveň minimalizovat náklady na její realizaci.

 

© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se